Imamo samo jedan cilj

- naći najbolje rješenje za Vas i na najbolji način zaštiti Vaš interes. Mi znamo da su povjerenje i profesionalnost ono zbog čega nas naši klijenti preporučuju drugima.

Javne nabavke

Javne nabavke su postupci koje sprovode subjekti javnog sektora prilikom nabavke dobara, usluga ili radova. Prilikom sprovođenja ovih postupaka, primenju se različiti propisi, kako domaći Zakon o javnim nabavkama, tako i propisi međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija.

Advokatska kancelarija Vila Nermin sarađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora. Kancelarija je specijalizovana za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, pripremu tenderske dokumentacije kao i za zastupanje u postupku javnih nabavki pred nadležnim organom.

Više detalja...

Privredno pravo

Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja.

Svojim klijentima pružamo usluge pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka, usluge zastupanja u navedenim postupcima, kao i prijavu potraživanja a sve u skladu sa zakonima o stečajnom postupku. Nudimo konsultantske usluge vezane za postupke nabavke i raspolaganja svim vrstama vrijednosnih papira, uspješno vodimo postupke prijave i naplate stare devizne štednje.

Svoje klijente zastupamo u sporovima kojih su predmet mjenice, mjenične izjave, bankovne garanije, ugovorne kazne i drugi oblici pismenih garancija za novčana potraživanja. Vršimo usluge savjetovanja, obračuna i zastupanja pred svim poreznim institucijama. Posjedujemo dugogodišnje iskustvo u finansijskom i poreznom pravu, posebno u pravnim pitanjima koja tretiraju obaveze i prava vezana za porez na dobit, dohodak i imovinu kao i indirektne poreze koji uključuju PDV, akcize i ostale uvozne trošarine.

Više detalja...

Građansko pravo

Našim klijentima nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa.

Nudimo pravno savjetovanje i izradu svih vrsta ugovora obveznog prava, zastupanje u svim postupcima koje proizilaze iz obaveza zasnovanih na osnovu ugovora, postupke poništavanja nezakonitih ugovora.

Naša kancelarija posjeduje dugogodišnje iskustvo u postupcima povodom naknada šteta materijalne i nematerijalne prirode.Uspješno vodimo postupke dokazivanja, utvrđivanja i naplate pretrpljene štete.

Također naša kancelarija posjeduje bogato iskustvo u postupcima pred ustavnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Više detalja...

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vila Nermin zastupa poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima. Naš pristup se ogleda u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za naše klijente pronalazimo rešenja koja su najoptimalnija u smislu troškova i drugih pravnih i financijskih posljedica, sve u skladu sa odgovarajućim propisima.

Svojim klijentima pružamo usluge pripreme općih akata za poslodavce i sindikate te savjetujemo klijente pri odlukama o prihvaćanju posla, kao i o uslovima na radu. Posjedujemo veliko iskustvo u izradi različitih pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju. Uspješno okončavamo sporove u vezi sa radnim odnosima, uključujući i sporove povodom kolektivnih ugovora. Vršimo pripremu i izradu dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance. Zastupanje pred Arbitražom.

Više detalja...

Porodično pravo

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice ; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

Više detalja...

Upravno pravo

Svojim klijentima nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine; rad na sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine; Upisi u Matične knjige i ishodovanje Uvjerenja iz matičnih knjiga; Upravni postupak na izdavanju urbanističkih suglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

Više detalja...

Krivično pravo

Svoje klijente zastupamo i pratimo kroz cijeli tok istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva, putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Nudimo savjete u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka kao i zastupanje pred svim sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini. Našim klijentima nudimo i uslugu izrade i upućivanja aplikacija Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Poseban akcenat stavljamo na uspješno rješavanje velikog broja krivičnih predmeta vezanih za privredni kriminal, a što nam predstavlja užu specijalizaciju .

Više detalja...